DSpace Home

DSpace Repository

Yasal Uyarı

UYARI: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca 5846 Sayılı Kanun'un "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler" bölümünde yer alan "EK MADDE 11" maddesine istinaden, sadece görme engelli ve az gören kullanıcılar için basılı kaynakların sayısallaştırılması çalışmaları yapılmaktadır. Sayısallaştırılan kaynaklar, hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve kullandırılamaz. Aksi kullanımdan doğabilecek tüm yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir. İlgili Kanun: FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 ...... Ek Madde 11- (Ek: 3/3/2004-5101/26 md.) Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

View more